Home-1

Zjistěte více o možnostech vylepšení

Vašeho úvěrového ratingu.

KONTAKT

Rating Advisory podporuje účastníky finančních trhů.

Novinky

Seminář: Rating finančních institucí, 9.-10. April 2019, Vídeň

Seminář se věnuje ratingovým  metodikám agentur Standard & Poor’s, Fitch a Moody’s. Právě probíhá registrace! Mezinárodní ratingové agentury posuzují úvěruschopnost bank podle svých vlastních metodik a kritérií. V důsledku toho dochází k tomu, že na základě stejného souboru informací mohou jednotlivé ratingové agentury dospět k podstatně rozdílným výsledkům. Kvůli velkému množství faktorů vstupujících do hodnocení ratingu a komplexním, vzájemně provázaným souvislostem mezi ratingy různých subjektů a jejich sektorů, je velice obtížné si udržet přehled o ratingových rozhodnutích a takřka nemožné

By |Prosinec 7th, 2018|0 Comments

Naše činnost

Podporujeme účastníky kapitálových trhů v jejich vztahu s ratingovými agenturami a pomáháme jim optimalizovat jejich úvěrové ratingy. Institucionálním investorům nabízíme prohloubení znalostí různých metodik úvěrového ratingu, které často vyústí v rozdílná hodnocení. Vnitrostátním orgánům dozoru a regulačním orgánům ratingových agentur pomáháme efektivněji plnit jejich úkoly, a to tak, že proaktivně prošetřujeme, jestli ratingové agentury dodržují jim uložený soubor analytických požadavků.

„Nothing exists except atoms and empty space; everything else is opinion.“

Democritus, ancient Greek philosopher

Produkty a služby

Poskytujeme specializovaná řešení emitentům, institucionálním investorům a regulačním orgánům finančních trhů. Níže najdete příklady našich produktů. Každý produkt může být přizpůsoben na míru vašim potřebám.

Rating Advisory Vám pomůže porozumět světu ratingových agentur. Nabízíme Vám asistenci v průběhu celého procesu hodnocení. Ať už se jedná o první spolupráci nebo jste naším dlouhodobým zákazníkem, nastíníme Vám různé přístupy jednotlivých ratingových agentur a poskytneme asistenci při výběru té, která pro vás bude nejvhodnější.
Už ratingové hodnocení máte? Prověříme, jestli je spravedlivé. Na základě našich mezinárodních zkušeností umíme porovnat faktory podílející se na vašem ratingu se skupinou srovnatelných subjektů. V případě, že nalezneme prostor pro zlepšení ratingu, rádi Vám poradíme s dalšími kroky. Na vyžádání také zprostředkujeme komunikaci s ratingovými agenturami, abyste získali odpovídající úvěrový rating.
Myslíte si, že agentura vaši úvěruschopnost neohodnotila správně? Rating Advisory Vám pomůže prosadit Vaše zájmy. Ukážeme Vám rozsáhlé možnosti nápravy počínaje odvoláním k ratingové agentuře, podáním oficiální stížnosti k Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), až po podání žaloby na agenturu.
Struktura kritérií a jejich uplatňování se mezi jednotlivými ratingovými agenturami liší. Rating Advisory Vám pomůže udržet si přehled. Nastíníme Vám hlavní faktory ovlivňující rating a vysvětlíme, jak jsou tyto faktory navzájem provázané. Dále Vám, v případě zájmu, rádi vysvětlíme rozdíly a podobnosti mezi mezinárodními ratingovými agenturami na případové studii podniku. Vypracujeme přehled pravděpodobných dopadů současných událostí na váš rating a vysvětlíme Vám, jak váš rating ovlivňují ratingy dalších subjektů, jako jsou banky, orgány samosprávy a státy.
Rating Advisory připravuje tzv. stínové ratingy pro banky nebo orgány místní samosprávy, díky kterým subjekty obdrží jasný signál o úvěruschopnosti podle metodiky určité ratingové agentury. Pro dlouhodobé naplněni Vašich cílů doporučíme, jakou ratingovou agenturu si vybrat a jak uplatnit příslušná ratingová kritéria.
Rating Advisory také připravuje odhady stínových ratingů pro banky a orgány místní samosprávy. Výsledkem bývá rozmezí tří ratingových stupňů. Tyto odhady stínových ratingů se dají připravit rychleji, a proto jsou levnější než plnohodnotný stínový rating.
I zde Vám pro dlouhodobé naplnění Vašich cílů doporučíme, jak si vybrat mezi ratingovými agenturami a jak uplatnit příslušná ratingová kritéria.
Rating Advisory pracuje na vývoji zcela nových ratingových nástrojů, ale také reviduje stávající nástroje podle aktualizovaných metodik. Softwarové nástroje pro posuzování úvěruschopnosti bývají často zastaralé, neboť jejich základní struktura hodnocení není pravidelně udržována. Toto nevyhnutelně vede k nesprávným výsledkům a mylným očekáváním. Proto je potřeba pravidelně aktualizovat základní strukturu hodnocení (logiku faktorů podílejících se na ratingu), aby odrážela nejaktuálnější informace.
Rating Advisory zanalyzuje, který nástroj pro ratingové hodnocení a struktura hodnocení je nejvhodnější pro vaše potřeby a pomůže Vám s vývojem nového nástroje, nebo s úpravou stávajícího. Díky tomu budete schopni sledovat potenciální propady
úvěrového ratingu a vytvoříte si informovaný názor o úvěruschopnosti Vašich klientů.
Rating Advisory vytváří zprávy cílené na relativně silné a slabé stránky daného subjektu v porovnání se srovnatelnými subjekty. Pro tyto účely zahrneme jak subjekty s ratingem, tak bez něj, a samozřejmě bereme v úvahu stejná mezinárodní kritéria a standardy.
Regulační orgány ratingových agentur (CRA regulators), jako jsou například mezinárodní regulační orgány, vůči kterým mají významné ratingové agentury povinnosti, plní velice důležitou, ale také velice komplexní úlohu. Jejich úkolem je zajistit, aby se ratingové agentury držely specializovaných standardů a mezinárodních pokynů. Rating Advisory asistuje vnitrostátním orgánům i mezinárodním regulačním orgánům při kontrole pokynů a politik a sestavuje detailní zprávy o svých zjištěních.
NAPIŠTE NÁM

Kdo jsme

Mgr. Ron Slomovits založil společnost Rating Advisory po dvanácti letech odborných zkušeností ve finanční a poradenské sféře. Rating Advisory asistuje účastníkům kapitálového trhu ve věcech souvisejících s úvěrovým ratingem a zejména se specializuje na hodnocení bank a regionálních samospráv. Společnost nabízí širokou škálu produktů, které mají jedno společné: prohlubují vědomosti účastníků trhu o úvěrovém ratingu, aby sami účastníci byli schopni posoudit úvěruschopnost
mezinárodních subjektů.
Mgr. Slomovits získal své rozsáhlé zkušenosti v mezinárodní ratingové agentuře Standard & Poor’s, v oddělení států / mezinárodních veřejných financí. Měl na starosti rating zemí, měst a místních samospráv v Rakousku a Německu, a úzce spolupracoval s týmem finančních institucí při hodnocení bank.
Každoročně vedl osobní jednání s vysoko postavenými představiteli orgánů veřejné správy za účelem analýzy úvěruschopnosti zemí a měst. Mgr. Ron Slomovits se také podílel na řadě ratingových hodnocení států a bank, kde posuzoval a určoval souvislosti mezi subjekty
Před nástupem do Standard & Poor’s Mgr. Slomovits pracoval jako úvěrový analytik u rakouské banky, kde získal mnoho odborných zkušeností v oblasti analýzy evropského bankovnictví a zátěžových testů a zároveň připravoval investiční rozhodnutí tím, že analyzoval finanční robustnost 57 velkých světových bank.
Ron Slomovits má magisterský diplom (Mgr.) z Vídeňské univerzity ekonomiky a obchodu.

Avada Admin

Kontakt

Vaše starosti jsou i naše starosti!